Straż w obiektywie


św. Florian patron strażaków


Rekrutacja do służby w Państwowej Straży PożarnejNABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie zmianowym.
Ogłoszenie nr. 1/2018 z dnia 05.03.2018r.

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.).
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy). Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy). Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.
Zgodnie z art. 34 cyt. ustawy, osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Warunku tego nie stosuje się do kobiet. Ponadto by umożliwić podjęcie służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne. Więcej informacji...

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. wydawania zaświadczeń dla pracowników zatrudnionych


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób składających skargi i wnioski

Copyright@2007Elpaton